Pravidlá spracúvania osobných údajov

Spoločnosť  FARMI – PROFI, spol. s r.o. (ďalej ako “prevádzkovateľ” alebo „spoločnosť“) v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe § 19 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. poskytuje informácie týkajúce sa pravidiel spracúvania osobných údajov.

 

Kto o Vás spracúva osobné údaje a ako nás môžete kontaktovať?

Subjekt: FARMI – PROFI, spol. s r.o.

Sídlo: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

IČO: 36 656 887

Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, vložka číslo: 114259/B, oddiel: Sro

telefónny kontakt: +421 2 6446 1555, +421 2 6446 1614 alebo +421 918 655 120

e-mail: info@farmi-profi.sk alebo bila@farmi-profi.sk

Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu. Ochrana Vašich osobných údajov ako aj Vy ste pre nás dôležitý, preto v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu info@farmi-profi.sk alebo bila@farmi-profi.sk alebo poštou na adrese sídla spoločnosti: FARMI – PROFI, spol. s r.o., so sídlom: Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78). 

 

O akých osobách spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prípade, ak ste účastníkom kongresu, konferencie, sympózia, školenia, workshopu alebo iného odborného podujatia v rámci sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, odborného podujatia, ktoré nesúvisí so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov alebo ste účastníkom iného ako odborného  podujatia, ktorého je naša spoločnosť organizátorom, či sa spolupodieľa na jeho organizácii (ďalej len ako „odborné podujatie“).

 

Aké údaje o Vás spracúvame a od koho ich získavame?

Pri prihlasovaní na odborné podujatie od Vás požadujeme údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, zdravotnícke povolanie, špecializácia, členstvo v odbornej spoločnosti, členstvo v príslušnej komore, registračné číslo v komore, forma účasti (aktívna/pasívna), údaje o vašom pracovisku, prípadne informácie o vašom sídle, ak ste poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (názov pracoviska, ulica, číslo, mesto a PSČ), telefónny kontakt, emailový kontakt.

Tieto údaje nám o Vás môže poskytnúť aj tretia strana, ktorou je subjekt / partner odborného podujatia/ v prípade, že Vás pozýva a prihlasuje na odborné podujatie alebo zamestnávateľ.

Ak ste účastníkom iného ako odborného podujatia spracúvame o Vás osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, ktoré nám o Vás môže poskytnúť aj tretia strana, ktorou je subjekt v postavení objednávateľa daného podujatie.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • viesť evidenciu klientov,
 • viesť evidenciu prijatej a odoslanej pošty,
 • viesť účtovnú agendu,
 • spracúvať pridelené kredity zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúčastnili odborných podujatí,
 • hlásiť peňažné a nepeňažné plnenie Národnému centru zdravotníckych informácii,
 • usporadúvať podujatia,
 • spracúvať autorské a licenčné zmluvy,
 • hlásiť poskytovanie peňažných / nepeňažných plnení,
 • vyhotovovať záznamy z podujatí,
 • zverejňovať záznamy z podujatí,
 • prevádzkovať marketing,
 • umožniť uplatňovanie práv dotknutých osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Nižšie sa dozviete na aký účel, na akom právnom základe a ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje.


Účel: Vedenie evidencie prijatej a odoslanej pošty

Právny základ podľa GDPR: plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov najmä:

 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania: 10 rokov

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že ste s nami komunikovali prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné s Vami komunikovať prostredníctvom e-mailovej alebo poštovej komunikácie.


Účel: Evidencia uchádzačov o zamestnanie.

Právny základ podľa GDPR: na žiadosť uchádzača vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Na uchovanie a opätovné zaradenie uchádzača do zoznamu uchádzačov o zamestnanie sa vyžaduje súhlas uchádzača v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), najmä:

Doba uchovávania: 5 rokov, pokiaľ uchádzač o zamestnanie udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, ak uchádzač o zamestnanie neudeliť súhlas so spracovaním osobných údajov, tak je dokumentácia zlikvidovaná po ukončení výberového konania.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov Vás nebudeme môcť zaradiť do výberového konania.


Účel: Spracovanie a evidencia účtovných dokladov

Právny základ podľa GDPR: plnenie zmluvnej povinnosti, plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Doba uchovávania: 10-20 rokov

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné splnenie našich zákonných povinnosti.


Účel: Spracovanie osobných údajov za účelom vedenia evidencie klientov.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Spracúvanie je nevyhnutné podľa na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vás registrovať ako účastníka podujatia organizovaného spoločnosťou.


Účel: Uzatváranie a evidencia zmlúv (najmä autorských a licenčných zmlúv, darovacích zmlúv, zmlúv o spolupráci) a povinnosti pri výkone záväzkov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uskutočniť plnenie zmluvy medzi našou spoločnosťou a Vami ako dotknutou osobou.


Účel: Podpora predaja zahŕňajúca marketingové ponuky, newsletter, informácie o podujatiach, konferenciách, školeniach, workshopov, e-learningov, o produktoch a novinkách.

Právny základ podľa GDPR:

Spracúvanie osobných údajov účastníkov odborných podujatí alebo užívateľov, ktoré využili akékoľvek služby ponúkané prevádzkovateľom je realizované na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) – oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Spracúvanie osobných údajov nových klientov, ktorí nevyužili služby prevádzkovateľa alebo s ktorými nemá prevádzkovateľ predchádzajúci vzťah si vyžaduje súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 5 rokov od poslednej spolupráce, maximálne však do okamihu vyjadrenia nesúhlasu spracúvať osobné údaje na marketingové účely.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vám zasielať marketingové ponuky, newsletter, informácie o podujatiach, konferenciách, školeniach, workshopov, e-learningov, o produktoch a novinkách. Ak ste udelili svoj súhlas za týmto účelom je možné kedykoľvek ho odvolať.


Účel: Registrácia klientov za účelom vytvorenia konta a prihlasovania sa na jednotlivé podujatia, evidencia klientov.

Právny základ podľa GDPR: V prípade vytvorenia konta prostredníctvom ktorého dochádza k prihlasovaniu na jednotlivé podujatia, je spracúvanie nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Právnym základom je aj oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov):

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vás registrovať ako účastníka podujatia organizovaného spoločnosťou.


Účel: Evidencia účasti na akreditovaných odborných podujatiach a spracovanie pridelených kreditov do elektronického kreditného systému.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), najmä:

 • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania: 20 rokov.

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že ste sa zúčastnili na akreditovanom podujatí.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uskutočniť spracovanie pridelených kreditov do elektronického systému.


Účel: Hlásenie poskytnutia peňažných a nepeňažných plnení subjektu, ktorý peňažné/nepeňažné plnenie poskytol. Oznamovanie výšky nepeňažného plnenia správcovi dane. Oznamovanie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z peňažného plnenia správcovi dane.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), najmä:

 • Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 595/2003 o dani z príjmov

Doba uchovávania: 10 rokov od poslednej spolupráce.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné poskytnúť Vaše peňažné/nepeňažné plnenie.


Účel: Usporadúvanie jednodňových odborných podujatí, ktoré súvisia so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov a usporadúvanie jednodňových odborných podujatí, ktoré nesúvisia so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov. Napr. školenia, kurzy, workshopy, konferencie.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vás registrovať ako účastníka podujatia organizovaného spoločnosťou.


Účel: Usporadúvanie viacdňových odborných podujatí, ktoré súvisia so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov a usporadúvanie viacdňových odborných podujatí, ktoré nesúvisia so sústavným vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vás registrovať ako účastníka podujatia organizovaného spoločnosťou.


Účel: Zabezpečenie e-learningového vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, evidencia účasti a a spracovanie pridelených kreditov do elektronického kreditného systému.

Právny základ podľa GDPR: Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a podľa osobitného predpisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), najmä:

 • zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Doba uchovávania: 10 rokov od poslednej spolupráce

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že ste sa zúčastnili na e-learningu.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné uskutočniť spracovanie pridelených kreditov do elektronického systému.


Účel: Zabezpečenie a evidencia účastníkov podujatia, ktorým prevádzkovateľ zabezpečuje ubytovanie počas podujatia.

Právny základ podľa GDPR: plnenie zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov od ukončenia spolupráce

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že sme Vám zabezpečovali ubytovanie počas podujatia.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné, aby sme Vám zabezpečili ubytovanie.


Účel: Vyhotovovanie kamerových a fotografických záznamov z organizovaných podujatí.

Právny základ podľa GDPR: na spracúvanie  podobizne účastníkov podujatia formou zverejnenia kamerových a fotografických záznamov z podujatí  je  oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Pri vyhotovení kamerových a fotografických záznamov prednášajúcich ako dotknutých osôb za účelom vzdelávania na internetových stránkach je právnym základom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). V prípade, ak dotknutá strata nie je zmluvnou stranou, tak právnym základom na spracúvanie je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov

Napriek tomu, že vyhotovenie uvedenej dokumentácie nie je podmienené súhlasom dotknutej osoby, rešpektujeme Váš prípadný nezáujem o snímanie Vašej osoby. V uvedenom prípade informujte pri registrácii niektorú z našich referentiek alebo nám svoj nesúhlas zašlite spätne na hore uvedenú e-mailovú adresu.  V prípade vyjadrenia nesúhlasu bude vaša podobizeň na zázname anonymizovaná.


Účel: Zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov z podujatí na internetových stránkach za účelom propagácie prevádzkovateľa. Zverejňovanie kamerových a fotografických záznamov prednášajúcich z podujatí na internetových stránkach za účelom vzdelávania.

Právny základ podľa GDPR: na spracúvanie  podobizne účastníkov podujatia formou zverejnenia kamerových a fotografických záznamov z podujatí  je  oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). Pri zverejnení kamerových a fotografických záznamov prednášajúcich ako dotknutých osôb za účelom vzdelávania na internetových stránkach je právnym základom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov). V prípade, ak dotknutá strata nie je zmluvnou stranou, tak právnym základom na spracúvanie je súhlas dotknutej osoby v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 10 rokov

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len za predpokladu, že ste na našom podujatí bola zachytená vaša podobizeň.

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné záznam z podujatia alebo fotografiu.


Účel: Preukazovanie, uplatňovanie, obhajovanie alebo bránenie právnych nárokov v prípade súdnych sporov.

Právny základ podľa GDPR: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Doba uchovávania: v prípade účastníkov podujatia obdobie, počas ktorého je možné uplatňovať právne nároky zo zmluvných vzťahov.

Vaše osobné údaje v tomto informačnom systéme spracúvame len v prípade, že naša spoločnosť bola s Vami účastníkom konania pred súdom.


Účel: Uplatňovanie práv dotknutej osoby

Právny základ podľa GDPR: spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu v zmysle článku 12 ods. 1 a nasl.  GDPR (§ 29 ods. 1 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania: 3 roky

V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov nebude možné Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Poskytovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ.

 

Tretie strany, ktorým sú sprístupňované osobné údaje

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, sú to najmä:

 1. Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
 2. Spoločnosť LEKÁR a.s., Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35 947 349, ako správca elektronického kreditného systému poverený SLK a SLS
 3. Subjekt poskytujúci peňažné/nepeňažné plnenie
 4. Partner odborného podujatia
 5. Objednávateľ odborného podujatia
 6. Príslušná zdravotnícka komora
 7. Subjekt zabezpečujúci ubytovanie
 8. Spoločnosť poskytujúca službu vedenia účtovníctva
 9. Daňový úrad
 10. Slovenská obchodná inšpekcia
 11. Súdy, orgány činné v trestnom konaní
 12. Iný oprávnený subjekt

Osobné údaje sú sprístupňované aj ďalším orgánom verejnej správy a iným subjektom za účelom plnenia si zákonných alebo zmluvných povinností.

Chceme Vás upozorniť, že v prípadoch, ak organizujeme odborné podujatie, vzdelávanie alebo poskytujeme inú službu objednanú objednávateľom odborného podujatia alebo organizujeme podujatie za podpory obchodných partnerov, tak osobné údaje účastníkov poskytujeme niektorým odborných partnerom alebo objednávateľom odborného podujatia, či inej služby v rozsahu meno, priezvisko, špecializácia. Osobné údaje poskytujeme v prípade, ak sme na to zmluvne zaviazaný a za účelom evidencie zúčastnených účastníkov a ak si plníme naše zákonné povinnosti za účelom hlásení Daňovému úradu a Národnému centru zdravotníckych informácii v širšom rozsahu.

Ak máte záujem o bližšiu špecifikáciu osôb, ktorým poskytujeme vaše údaje, prosím, kontaktujte nás.

 

Práva dotknutej osoby

Právo požadovať prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak to tomu tak je dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto údajom (kópiu spracúvaných osobných údajov). Potvrdenie bude poskytnuté v písomnej podobe, a to buď poštou alebo elektronicky.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo na to, aby pracovník prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a aby doplnil neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú napríklad v situácii, keď osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, alebo ak odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21. ods. 1 Nariadenia alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymaže. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nevymaže v prípade, ak trvá povinnosť osobné údaje ďalej spracúvať, napr. z dôvodu zákonnej povinnosti, verejného záujmu v oblasti zdravia alebo na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak by sa uplatnením práva na vymazanie závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania (bližšie čl. 17 Nariadenia).

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia

Ak dotknutá osoba, namieta správnosť osobných údajov počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, má právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov alebo spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na legitímnom oprávnenom záujme Prevádzkovateľa alebo ak osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na účel priameho marketingu, má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ nepreukáže legitímny oprávnený záujem, alebo ak dotknutá osoba podá námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu Prevádzkovateľ nebude tieto osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona a čl. 77 a 79 nariadenia

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú sú spracúvané v rozpore so zákonom alebo Nariadením, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Kontaktné údaje: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na odbornom podujatí.

 

Zabezpečenie internetovej stránky a používanie cookies

Táto stránka používa technológiu cookies. Cookies  sú  malé  textové  súbory, ktoré  do  Vášho  počítača  alebo  iných  zariadení  s  prístupom  na  internet  umiestňujú  naše  internetové  stránky. Súbory cookies  nám  poskytujú  informácie o tom, ako často navštevujete našu stránku, čo si na našej stránke prezeráte a tým nám dávajú priestor pracovať na jej neustálom skvalitňovaní. Súbory cookies nepredstavujú  nebezpečenstvo. Súbory cookies  sami  o  sebe  neobsahujú  žiadne  osobné  údaje,  avšak  pokiaľ  nám  osobné  údaje  poskytnete,  tieto  môžu  byť  prepojené  na  údaje  uložené  v  rámci  cookies. Prostredníctvom  cookies  nezhromažďujeme  Vaše  osobné  údaje  a  informácie,  ani  ich  neposkytujeme  sprostredkovateľom  osobných  údajov resp.  tretím  stranám (ukladá sa iba jedinečný identifikátor, ktorý umožní opätovné načítanie profilu a predvoľby dotknutej osoby pri ďalšej návšteve). Prijímanie súborov cookies  je možné  odmietnuť  úpravou  nastavenia  Vášho  internetového  prehliadača.

Vaše vyššie uvedené práva môžete uplatňovať na e-mailovej adrese: info@farmi-profi.sk, alebo poštou na adrese Prevádzkovateľa uvedenej v úvode tohto dokumentu.

 

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018.

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC