Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.
Vymedzenie základných pojmov

 1. Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť: Spoločnosť FARMI – PROFI, spol. s r.o., so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 36 656 887, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 114259/B, ktorá v súlade: so zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej aj ako „zákon č. 22/2004 Z. z.“) je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“) poskytovateľom služieb špecifikovaných v bode 1.5. týchto VOP a prevádzkovateľom Platformy podľa bodu 1.2. týchto VOP na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
  1. emailová adresa: info@farmi-profi.sk
  2. kontaktné telefónne čislo: +421 915 293 610
 2. Platformou sa rozumie technologické riešenie umiestnené na webovom portáli meditrend.sk pozostávajúceho z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie služieb Prevádzkovateľovi a Užívateľom portálu, a to vrátane ich registrácie, zabezpečenie ich vzájomnej on-line komunikácie a prenosu dát s tým súvisiacim, to všetko za pomocou nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 3. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pre poskytovanie Služieb uverejnené na webovom postáli meditrend.sk.
 4. Užívateľom je osoba, ktorá využíva služby umiestnené na Platforme Prevádzkovateľa, a ktorá komunikuje s Prevádzkovateľom prostredníctvom Platformy, respektíve prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie. V prípade, ak súčasťou podujatia je reklama liekov, ktorá nie je určená verejnosti, Užívateľom, ktorým bude sprístupnený tento obsah môžu byť len osoby, ktoré sú oprávnené predpisovať lieky alebo vydávať lieky.
 5. Užívateľ odborník je Užívateľ, ktorý je oprávnený predpisovať alebo vydávať lieky. Na užívateľa odborníka sa vzťahujú, okrem iného, všetky ustanovenia týchto VOP, ktoré sa vzťahujú na Užívateľa. Užívateľ odborník pri registrácii potvrdzuje, že je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z., ktorý je oprávnený predpisovať a vydávať lieky a v prípade potvrdenia nepravdivých informácií je zodpovedný za škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi.
 6. Službou sa rozumie bezplatné:  
  1. zabezpečenie registrácie,
  2. vytvorenie užívateľského konta,
  3. zabezpečenie komunikácie, prípadne iných služieb spojených so sprístupnením videozáznamov a priamych prenosov z odborných podujatí, seminárov a kongresov (ďalej ako „podujatie“)
  4. zasielanie newslettera s informáciami o chystaných podujatiach a novinkách týkajúcich sa činnosti Prevádzkovateľa na emailové adresy Užívateľov. V prípade, ak súčasťou newslettera je reklama, Užívateľ dáva súhlas na jej šírenie elektronickou poštou podľa zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách,
  5. zapojenie sa do diskusie na tému podujatia,
  6. možnosť otestovať svoje poznatky v príslušnom AD teste, a tak získať kredity a certifikát za úspešné absolvovanie testu.

  Rozsah zabezpečenia služieb je závislý od konkrétneho podujatia.

 7. Škoda spôsobená Prevádzkovateľa sa na účelych týchto VOP považuje, okrem iného, aj pokuta alebo sankcia, ktorá bude Prevádzkovateľovi uložená orgánom verejnej moci, najmä, nie však výlučne, orgánom dozoru v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 147/2001 Z.z., v dôsledku porušenia povinnosti Užívateľa vyplývajúcich mu z týchto VOP.
 8. Zmluvou o službe alebo Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie na diaľku, využitím Platformy, elektonickej pošty, pošty alebo telefónu. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere Služby a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Užívateľ poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe uvedeného v Článku VI. týchto VOP. Predmetom Zmluvy o službe je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Službu v súlade s VOP a záväzok Užívateľa poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytnutie Služby podľa týchto VOP.

 

Článok II.
Úvodné ustanovenia a predmet Služby

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Služby Užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich výslovnej písomnej akceptácie Prevádzkovateľom.
 2. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia Služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.
 3. Ponuka Prevádzkovateľa na využitie Platformy umiestnená na webovom portáli Prevádzkovateľa je voľná a nezáväzná a Prevádzkovateľa nijako nezaväzuje k prijatiu objednávky Užívateľa na Služby.
 4. Objednávkou Užívateľa sa rozumie sprístupnenie Služby uskutočnené postupom podľa článku III. týchto VOP.
 5. Objednaním Služby Užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s týmito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah Prevádzkovateľa a Užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.
 6. Služba môže obsahovať AD testy umiestnené na portáli meditrend.sk, ktoré sú akreditované zdravotníckymi komorami. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený vhodným spôsobom upozorniť používateľa o tom, či súčasťou konkrétnej Služby je aj AD test, ktorý je kreditovaný.
 7. Po absolvovaní AD testu bude Užívateľovi na mailovú adresu, ktorú zadal pri svojej registrácii, doručené potvrdenie o absolvovaní AD testu, spoločne s informáciou o percentuálnej úspešnosti a počte kreditov, ktoré získal. Pri úspešnom absolvovaní AD testu bude Užívateľovi vystavený certifikát, ktorý si môže stiahnuť po prihlásení do svojho účtu.
 8. Prevádzkovateľ zvyčajne do 30 dní v prípade úspešného absolvovania AD testu, zapíše kredity Užívateľom, ktorí sú členmi Slovenskej lekárskej komory alebo členmi Slovenskej lekárnickej komory. V prípade Užívateľov, ktorí sú členmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Prevádzkovateľ kredity nezapisuje.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah v rámci zverejnených videozáznamov, priamych prenosov z konferencií, textov a AD testov vytvorených odbornou verejnosťou. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za prípadne škody, ktoré môžu vzniknúť Užívateľom konaním uskutočneným na základe obsahu tohto portálu. Za obsah zverejnených videozáznamov, priamych prenosov z konferencií, textov a AD testov sú zodpovední výlučne odborníci, ktorí čerpajú poznatky z klinickej praxe a odbornej literatúry.

 

Článok III.
Sprístupnenie Služby

 1. Žiadosť o sprístupnenie Služby sa uskutočňuje prostredníctvom registračného formulára.
 2. Po odoslaní registračného formulára, prevádzkovateľ danú registráciu potvrdí Užívateľovi e-mailom, kde Užívateľ obdrží všetky informácie k registrácii, prípadne k iným službám, respektíve informácie o konkrétnom podujatí.
 3. Užívateľ je povinný sa pred odosielaním vyplneného registračného formuláru oboznámiť s týmito VOP a potvrdiť, že s nimi súhlasí.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo od Užívateľa vyžiadať dodatočne potrebné informácie na zabezpečenie sprístupnenia Služby.
 5. V prípade, že Užívateľ nesprávne vyplní registračný formulár alebo nedôjde k doplneniu informácií v stanovenej lehote, prípadne budú doplnené len sčasti, nedochádza k vzniku žiadnych záväzkov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.
 6. Zmluva o službách medzi medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom je uzavretá dňom doručenia potvrdenia Prevádzkovateľa Užívateľovi o tom, že žiadosť o sprístupnenie Služby bola Prevádzkovateľom zaevidovaná a prijatá na spracovanie.
 7. Užívateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že, Prevádzkovateľ na účel sprístupnenia služby spracúva jeho osobné údaje. Pre bližšie informácie o ochrane osobných údajov prosím kliknite na sekciu Ochrana osobných údajov.

 

Článok IV.
Zmeny a zrušenie podujatia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu. Prevádzkovateľ môže zmeniť program podujatia, vrátane zmeny rečníkov a tém.
 2. Prevádzkovateľ podujatia si vyhradzuje právo:
  1. zmeniť dátum konania podujatia,
  2. zmeniť dôležitých rečníkov a iných odborníkov,
  3. zrušiť celé podujatie, ak prevádzkovateľ vedome uzná za vhodné tak urobiť.

 

Článok V.
Zásady používania Platformy 

 1. Užívatelia Platformy sú povinní používať Platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a týmito VOP.
 2. Užívateľom Platformy môžu byť len zdravotnícki pracovníci podľa § 27 zákona č. 578/2004 Z.z. a za týmto účelom túto skutočnosť potvrdzuje pri svojej registrácii na Platforme.
 3. V prípade, ak súčasťou podujatia je reklama liekov, ktoré sú viazané na lekársky predpis alebo hradené z verejného zdravotného poistenia, tak tento obsah si Prevádzkovateľ vyhradzuje sprístupniť len Užívateľovi odborníkovi a za týmto účelom túto skutočnosť potvrdzuje pri svojej registrácii na Platforme.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za konanie Užívateľov Platformy, ktorým dochádza k porušovaniu povinností vyplývajúcich z ustanovení týchto VOP. Porušenie povinností špecifikovaných v týchto VOP je považované za podstatné porušenie zmluvných vzťahov a je dôvodom pre odstúpenie od Zmluvy a prípadného vyvodenia iných právnych krokov.
 5. Užívatelia sú povinní poskytnúť pravdivé a úplné informácie, a to tak, aby mohol Prevádzkovateľ riadne poskytnúť požadovanú Službu.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu tretích osôb v mene Užívateľa. Treťou osobou je fyzická osoba, ktorá využíva Služby alebo s Prevádzkovateľom komunikuje v mene, na účet a na zodpovednosť Užívateľa.
 7. Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu spôsobenú nesprávnym použitím Platformy v rozpore s týmito VOP.
 8. Užívateľ je povinný a zaväzuje sa nahradiť Prevádzkovateľovi po požiadanie (písomné alebo elektronické) všetku škodu, ktorá bude Prevádzkovateľovi spôsobená porušením ktorejkoľvek povinnosti vyplývajúcej Užívateľovi podľa týchto VOP.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu Platformy. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia portálu.
 10. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť, že niektoré Podujatia budú sprístupnené len Užívateľom, ktorí sú nato oprávnení z pohľadu odbornosti alebo zákonných oprávnení.
 11. Autorské práva a iné práva, vrátane avšak nie výlučne práva priemyselného vlastníctva, chrániace a vzťahujúce sa na názov Služby a jej koncepciu, akúkoľvek obchodnú značku, ochrannú známku, databázy, grafické prvky, texty akokoľvek použité v rámci Platformy a/alebo webového portálu Prevádzkovateľa, softvér Platformy vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, náleží a patrí Prevádzkovateľovi. V prípadoch, kedy držiteľmi autorských a iných práv viažúcich sa na obsah umiestnený na portáli meditrend.sk sú tretie osoby, Prevádzkovateľ má k nim zriadené užívacie práva.
 12. Užívateľom Platformy je zakázané používať názov Platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným a výslovným súhlasom Prevádzkovateľa.

 

Článok VI.
Odstúpenie od Zmluvy a ďalšie spôsoby jej ukončenia

 1. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú v zmysle bodu 2.2 týchto VOP.
 2. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom automaticky zaniká výpoveďou ktorejkoľvek strany, a to momentom doručenia výpovede druhej strane.
 3. Ukončením Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa podľa Zmluvy o službe, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy o službe alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.
 4. Prevádzkovateľ a Užívateľ môžu tiež od Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Užívateľ berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Užívateľ zároveň registráciou na portáli meditrend.sk dáva výslovný súhlas Prevádzkovateľovi so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, o čom bol riadne poučený pred poskytnutím Služby.
 6. V prípade, ak by Užívateľovi nebola sprístupnená Služba Prevádzkovateľom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, Užívateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o službe bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie, postačuje odoslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od Zmluvy pred uplynutím tejto lehoty. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie musí Užívateľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy informovať Prevádzkovateľa formou jednoznačného prehlásenia (napr. dopisu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailu). Užívateľ môže tiež použiť vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy dostupný na tomto mieste, nie je to však povinnosť. V prípade, že Užívateľ využije túto možnosť, Prevádzkovateľ mu potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie.
 7. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia Prevádzkovateľa porušil Užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v Zmluve podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou, alebo ak Užívateľ používa Službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom Služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s ekonomickými záujmami Prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa, Služby alebo iného produktu a/alebo služby Prevádzkovateľa.
 8. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že akceptáciou týchto VOP udeľuje súhlas so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy o službe a v prípade úplného poskytnutia Služby Užívateľ stráca právo na odstúpenie od tejto Zmluvy. Uživateľ vyslovením súhlasu s týmito VOP vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z.

 

Článok VII.
Práva z vadného plnenia a reklamácie

 1. Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli Užívatelia s poskytovaním Služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať pripomienky k poskytovanej Službe vymedzenej v bode 1.5. (ďalej len „Reklamácia“), a to bez zbytočného odkladu po poskytnutí Služby, najneskôr však v priebehu 30 dní odo dňa, kedy bola Služba Užívateľovi poskytnutá.
 2. Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie Reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty pre vybavenie Reklamácie alikvotne predlžujú o čas, v ktorom Užívateľ túto súčinnosť neposkytol.
 3. V prípade ak Služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP má Užívateľ právo Službu Reklamovať u Prevádzkovateľa. Za týmto účelom sa môže Užívateľ na Prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom niektorého z kontaktných údajov uvedeného v bode 1.1. a to predovšetkým prostredníctvom emailu alebo poštou.
 4. V Reklamácii je Užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne popísať podstatu Reklamácie. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vydať Užívateľovi potvrdenie o prijatí Reklamácie (prostredníctvom mailu alebo poštou).
 5. Podanie musí z dôvodu určitosti obsahovať:
  1. informácie umožňujúce identifikáciu Užívateľa,
  2. požiadavky Užívateľa,
  3. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej Reklamácia smeruje.
 6. Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie túto vybaví a vydá potvrdenie o vybavení Reklamácie.
 7. V prípade neuplatnenia práva Užívateľom v dobe podľa bodu 6.1. vyššie, márnym uplynutím tejto doby právo Užívateľa zaniká.
 8. Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob, akým bola Reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.
 9. V prípade, že Prevádzkovateľ rozhodne, že Reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej Služby je opraviteľná, vykoná sa oprava Služby.

 

VIII.
Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom v sekcii ochrana osobných údajov.

 

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z.
 2. Prípadné spory medzi sebou sa Poskytovateľ a Užívateľ zaväzujú riešiť predovšetkým zmierom a vzájomnou dohodou. Pokiaľ tento spôsob riešenia zlyhá a/alebo pokiaľ sa Užívateľ a Prevádzkovateľ nedohodnú inak, na riešenie prípadných súdnych sporov budú príslušné súdy Slovenskej republiky. Užívateľ sa prípadne môže obrátiť so svojou sťažnosťou týkajúcou sa poskytovania Služieb na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk)
 3. Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a Platformy Poskytovateľa) ako platnú a záväznú pre Prevádzkovateľa aj Užívateľa.
 4. Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na webový portál Poskytovateľa www.meditrend.sk. Nové znenie VOP sa nevzťahuje na Užívateľa, ktorý už uskutočnil objednávku – pre neho platia VOP platné ku dňu doručenia objednávky Prevádzkovateľovi.
 6. Tieto VOP sú platné a účinné od 16. júna 2020.

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.